Home > AEG Vacuum Cleaners Manual ACC5110

By Eliana 11 Feb, 2019 7 MB

DE
79M 02 06 01
FR IT
79M 02 06 01
ES PT
79M 02 06 01
79M 02 06 01
EL EL SV
Säkerhetskrav och varning Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. VARNING: Det tillhörande turbomunstycken har en roterande borste där delar kan fastna. Var god använd det med försiktighet och endast på avsedda ytor. Var god stäng av dammsugaren före du tar bort delar som fastnat eller före du rengör borsten. Barn måste passas så att de inte leker med apparaten. Koppla alltid från dammsugaren från eluttaget innan rengöring och skötsel. Använd aldrig dammsugaren utan filter.
Varning!
Den här dammsugaren innehåller elektriska anslutningar:
• Sug aldrig upp vätska.
• Sänk inte ned enheten i vätska för rengöring.
• Slangen bör kontrolleras regelbundet och ska inte användas om den är skadad. Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn och dessa skador omfattas inte av dammsugarens garanti.
Dammsugaren är endast avsedd för hemmabruk.
Använd aldrig dammsugaren
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande
• För att dammsuga upp vassa föremål
• För att dammsuga upp varm eller kall aska, glödande cigarettfimpar ellerliknande
• För att dammsuga upp fint damm, till exempel puts, betong eller mjöl
Säkerhetsåtgärder för strömsladden
• Kontrollera regelbundet att stickpropp och sladd är i oskadat skick. Använd aldrig dammsugaren om sladden är skadad.
• Om den är skadad måste den bytas ut av personal på ett auktoriserat AEG-servicecenter för att undvika fara. Skador på dammsugarens sladd omfattas inte av garantin.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden. All service och alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat AEG-servicecenter. Förvara dammsugaren på en torr plats.
Konsumentinformation och policy om hållbar utveckling AEG ansvarar inte för skador som uppstått i samband med olämplig användning eller vårdslös hantering av enheten. Mer information om garanti och kontaktuppgifter finns i den garantibroschyr som medföljer i förpackningen. Om du har några synpunkter på dammsugaren eller den här bruksanvisningen kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via adressen floorcare@aeg.com
Policy om hållbar utveckling Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information finns på vår webbplats: www.aeg-home.com Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och kan återvinnas.* Kun visse modeller Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. * Endast vissa modeller.
79M 02 06 01
NO
FI
Sikkerhetskrav og forholdsregler Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. ADVARSEL: Turbomunnstykkene* har en roterende børste hvor deler kan fanges opp. Bruk dem med forsiktighet og bare på beregnede overflater.Slå av støvsugeren før du fjerner deler som sitter fast eller rengjør børsten. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder apparatet. Bruk aldri støvsugeren uten filter
Forsiktig
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser:
• Væske må ikke støvsuges.
• Må ikke senkes i væske for rengjøring.
• Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke brukes hvis den er skadet. Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren som ikke dekkes av garantien. Støvsugeren skal kun brukes i private husholdninger.
Bruk aldri støvsugeren
• Nær brennbare gasser osv.
• på skarpe gjenstander
• på varm eller kald aske eller andre rester etter forbrenning, tente sigarettstumper osv.
• på fint støv, for eksempel murpuss, betong eller me
Forholdsregler for strømledningen
• Kontroller regelmessig at støpselet og ledningen ikke er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må støvsugeren ikke brukes.
• Hvis ledningen er skadet, kan den bare skiftes ut av et autorisert AEG-servicesenter for å unngå farlige situasjoner. Skader på strømledningen dekkes ikke av garantien.
• Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter strømledningen. All service og alle reparasjoner må utføres av et autorisert AEG-servicesenter. Oppbevar støvsugeren på et tørt sted.
Forbrukerinformasjon og miljøretningslinjer AEG fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk av apparatet eller eksperimentering med apparatet. Hvis du vil ha mer informasjon om garanti og kontakter for forbrukere, kan du se i garantiheftet som fulgte med i pakken. Hvis du har kommentarer om støvsugeren eller bruksanvisningen, kan du sende e-post til oss på floorcare@aeg.com Miljøretningslinjer Produktet er utviklet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket som gjenvinnbare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke webområdet vårt: www.aeg-home.com.
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. * Barer utvalgte modeller.
Turvaohjeet ja varoitukset Alle 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja auttaa ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. VAROITUS: Turbosuulakkeissa* on pyörivä harja, johon esineet voivat jäädä kiinni. Käytä niitä varoen ja ainoastaan pintoihin, joihin ne on tarkoitettu. Kytke pölynimuri pois päältä ennen kiinni jääneiden esineiden poistamista tai harjan puhdistamista. Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna. Irrota virtajohto aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista. Älä koskaan käytä imuria, jos suodattimia ei ole asennettu.
Varoitus
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä:
• Älä koskaan imuroi nestettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
• Letku on tarkistettava säännöllisesti. Imuria ei saa käyttää, jos letku on vaurioitunut. Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita, joita takuu ei korvaa. Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Älä koskaan käytä imuria
• Syttyvien kaasujen yms. lähellä.
• terävien esineiden imuroimiseen.
• kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien savukkeiden imuroimiseen.
• hienon pölyn, kuten kipsin, betonin ja jauhojen, imuroimiseen.
Virtajohtoon liittyvät turvaohjeet
• Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on vioittunut.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa AEG-huoltoliikkeessä vaaran välttämiseksi. Virtajohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta pölynimuria johdosta. Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun AEG-huoltoliikkeen tehtäväksi. Säilytä imuria kuivassa paikassa.
Kuluttajaneuvonta ja kestävä suunnittelu AEG kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista. Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät pakkauksen mukana toimitetusta takuuvihkosesta. Jos sinulla on huomautettavaa pölynimurista tai näistä käyttöohjeista, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen floorcare@aeg.com
Kestävä suunnittelu Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätysmerkillä. Lisätietoja on sivustossamme osoitteessa www.aeg-home.com Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. * Vain tietyt mallit.
79M 02 06 01

Thanks for sharing!
96e5c67a34a57dca2c47c8c72ff66653