Home > Ariston Hobs Manual KIO642DDZ

By Claire 11 Feb, 2019 494 kB

КIO 844 DO B S КIO 644 DD Z КIO 744 DD Z КIO 642 DD Z
Українська UA
Інструкції з експлуатації ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ Зміст Інструкції з експлуатації, 1 ПОПЕРЕДЖЕННЯ, 2 Опис приладу – панель управління, 3 Установлення, 4 Підключення й використання, 6 Застереження й поради, 10 Догляд і технічне обслуговування, 11 Технічний опис моделей, 11
Қазақша КZ Пайдалану нұсқаулығы ПЛИТА Мазмұны Пайдалану нұсқаулығы, 1 ЕСКЕРТУ, 2 Құрылғы сипаттамасы-Басқару тақтасы, 3 Орнату, 12 Қосу жəне пайдалану, 14 Сақтандырулар мен кеңестер, 18 Күтім көрсету жəне техникалық қызмет көрсету, 19 Модельдерді техникалық сипаттамасы, 20
Українська UA УВАГА!
Қазақша КZ ЕСКЕРТУ!
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прилад і його
• ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін доступні частини нагріваються під час роботи.
• Будьте обережні і не торкайтеся нагрівальних елементів.
• Діти до 8 років мають знаходитися на безпечній відстані від плити або під безперервним наглядом з боку дорослих.
• Даний прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними,
бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін.
• Қыздыру элементтеріне тимеуге назар аударыңыз.
• 8-ге толмаған балаларға үздіксіз бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ ұстау керек.
• Бұл құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес не нұсқау берілген жəне ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге толған балалар мен дене, сезіну немесе ой қабілеті төмен немесе тəжірибесі мен білімі жеткіліксіз сенсорними або розумовими
адамдар қолдана алады. Балаларға здібностями, або при відсутності досвіду
құрылғымен ойнауға болмайды. Балаларға і знань, якщо вони перебувають під
бақылаусыз құрылғыны тазалауға жəне наглядом або проінструктовані з питань безпечного використання приладу і розуміють ризик, якому піддаються. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та догляд за приладом може виконуватися дітьми лише під безперервним наглядом з боку дорослих
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Готування їжі на плиті без догляду з використанням жиру або
оған қызмет көрсетуге болмайды.
• ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ пісірген кезде бақылап тұрмау қауіпті болуы жəне өрт шығуға əкелуі мүмкін.
• Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші болмаңыз, оның орнына құрылғыны өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы қақпақпен немесе өртенбейтін матамен.
• ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру беттерінде заттарды сақтамаңыз. олії може бути небезпечним і призвести
• ЕСКЕРТУ: Шыны мен керамикадан до загоряння.
жасалған бет шатынаған болса, тоқ соғу
• НІ В ЯКОМУ РАЗІ не намагайтеся гасити
мүмкіндігінің алдын алу үшін құрылғыны пожежу водою. Вимкніть прилад і потім
өшіріңіз. накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека пожежі: не складуйте речі на варильній поверхні.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При появі на склокерамічній поверхні тріщин вимкніть прилад, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом.
• Для очищення приладу ніколи не користуйтеся паровими пристроями або
• Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
• Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға арналмаған.
• Металл заттарды (пышақтар, қасықтар, таба қақпақтары, т.б.) конфоркаға қоймаңыз, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
• Пайдаланғаннан кейін плитаны басқару элементінің көмегімен өшіріңіз, таба детекторына сенбеңіз. пристроями під тиском.
• Прилад не призначений для функціонування в комбінації із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.
• Не кладіть металеві предмети (ножі, ложки, кришки каструль, тощо) на нагрівальну поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
• Після використання вимкніть плиту і не покладайтеся на детектор посуду.
2
1 910
6
7
3 5
3 5
15 16
15 16
15 16
13
Booster Booster Booster Booster
Booster Booster Booster Booster
2
8
11
11
4
4
4
14
14
14
14
Құрылғы сипаттамасы Басқару тақтасы КZ
Бұл нұсқаулықта сипатталған басқару тақтасы тек мысал ретінде берілген: ол сіздің құрылғыңыздың тақтасына дəл сəйкес келмеуі мүмкін. 1 УАҚЫТТЫ КӨБЕЙТУ түймесі таймерде
орнатылған уақыт мəнін арттырады («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 2 УАҚЫТТЫ АЗАЙТУ түймесі таймерде орнатылған
уақыт мəнін азайтады(«Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 3 ПІСІРУ АЙМАҒЫН ТАҢДАУ индикаторы
таңдалған белгілі бір пісіру аймағын көрсетеді жəне сондықтан əртүрлі реттеу мүмкін.
13 ПІСІРУ АЙМАҒЫН ТАҢДАУ түймесі қажетті пісіру
аймағын таңдау үшін пайдаланылады.
12
GB
3
Опис приладу Панель управління UA Панель управління, що описана в цій брошурі, є лише прикладом, який може дещо відрізнятися від панелі управління на придбаному Вами приладі.
1 Кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСУ використовується для збільшення значення часу, встановленого на таймері (див. Підключення й використання). 2 Кнопка ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ використовується для зменшення значення часу, встановленого на таймері (див. Підключення й використання). 3 Кнопка ВИБОРУ ЗОНИ ГОТУВАННЯ показує окрему
зону готування, що була вибрана, й тому з нею можливі різні регулювання. 4 Кнопка ВИБОРУ ЗОНИ ГОТУВАННЯ використовується для вибору потрібної зони готування. 5 Індикатор ПОТУЖНОСТІ забезпечує візуальне відображення поточного рівня нагрівання. 6 Кнопка ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ використовується для вмикання й вимикання приладу. 7 Індикатор ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ показує, чи
прилад ввімкнений, чи вимкнений. 8 Кнопка ТАЙМЕРА ПРОГРАМИ регулює час програми готування (див. Підключення й
використання). 9 ТАЙМЕР ПРОГРАМИ показує, яка програма була обрана (див. Підключення й використання). 10 Індикатор ЗАПРОГРАМОВАНОЇ ЗОНИ ГОТУВАННЯ показує, яка зона готування використовується при виконанні програми (див.
Підключення й використання). 11 Кнопка БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ запобігає випадковим змінам в налаштуваннях варильної поверхні (див. Підключення й використання). 12 Індикатор БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ показує, що панель управління була заблокована
(див. Підключення й використання). 13 Кнопки ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ ЗОНИ ГОТУВАННЯ використовуються для вмикання конфорки й регулювання її потужності (див. Підключення й використання). 14 Індикатор ТАЙМЕРА показує, що був включений
таймер 15 Кнопка ПІДСИЛЮВАННЯ* активує функцію
підвищення потужності (до 3000 Вт) зони готування (див. Підключення й використання). 16 Індикатор ПІДСИЛЮВАННЯ* показує, що була активована функція підвищення потужності.
4 ПІСІРУ АЙМАҒЫНЫҢ ҚУАТЫН ТАҢДАУ
түймелері конфорканы қосады жəне қуатты басқарады («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз).
5 ҚУАТ индикаторы ағымдағы қызу деңгейін көрсетеді. 6 ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі құрылғыны қосады жəне өшіреді. 7 ҚОСУ/ӨШІРУ индикатор шамы құрылғы
қосылғанын немесе өшірілгенін көрсетеді. 8 БАҒДАРЛАМА ТАЙМЕРІ түймесі пісіру
бағдарламаларының уақыттарын басқарады («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 9 БАҒДАРЛАМА ТАЙМЕРІ дисплейі қай
бағдарлама таңдалғанын көрсетеді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 10 БАҒДАРЛАМАЛАНҒАН ПІСІРУ АЙМАҒЫ индикатор шамдары пісіру бағдарламасы барысында қай пісіру аймағы қолданыста екенін көрсетеді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 11 БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚҰЛПЫ түймесі плита
параметрлеріне байқаусыз өзгеріс енгізуге жол бермейді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 12 БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚҰЛПЫ индикатор шамы басқару тақтасының құлыпталғанын көрсетеді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз).
параметрлеріне байқаусыз өзгеріс енгізуге жол бермейді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 12 БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚҰЛПЫ индикатор шамы басқару тақтасының құлыпталғанын көрсетеді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз).
14 ТАЙМЕР индикатор шамы таймер қосылғанын
көрсетеді 15 КҮШЕЙТКІШ түймесі пісіру аймағының күшейткіш
функциясын қосады - 3000 Вт («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз). 16 КҮШЕЙТКІШ индикатор шамы күшейткіш
! Цей продукт відповідає вимогам останньої Європейської Директиви по зниженню споживання енергії в режимі очікування. Якщо протягом 2 хвилин не виконується жодної операції, то після вимикання індикатора залишкового тепла й зупинки вентилятора (якщо є) прилад автоматично перемикається в режим "вимкнено". Прилад поновлює роботу після натискання кнопки ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.
функциясы қосылғанын көрсетеді.
! Бұл өнім күту режимінде қуат тұтынуды шектеуге қатысты соңғы Еуропалық Директиваның талаптарына сəйкес келеді. 2 минут ішінде ешбір əрекет орындалмаса, қалдық қызу индикатор шамдары өшіп, желдеткіш (бар болса) тоқтағаннан кейін құрылғы автоматты түрде «өшірулі режимге» өтеді. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі басылғанда құрылғы жұмыс режиміне оралады.
UA
Установлення
! Перш ніж користуватися Вашим новим приладом, будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкціями в цій брошурі. В ній міститься важлива інформація щодо безпеки встановлення, експлуатації й технічного обслуговування приладу. ! Будь ласка, збережіть ці інструкції для подальшого використання. Передавайте їх разом з приладом будь-якому новому власнику.
Розміщення
! Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Такі матеріали можуть бути небезпечними з точки зору можливості задухи (див. Застереження й поради). ! Прилад має встановлюватися кваліфікованим фахівцем відповідно до інструкцій, що додаються. Порушення правил установлення може травмувати людей і тварин або може зашкодити майну.
Вбудований прилад Щоб забезпечити належне функціонування приладу, його необхідно розміщувати у шафі відповідного розміру.
• Опорна поверхня має витримувати температуру до, приблизно, 100°C.
• Якщо прилад встановлюється над духовкою, така духовка має бути оснащена системою охолодження з примусовою вентиляцією.
• Не слід установлювати варильну поверхню над посудомийною машиною: якщо іншого варіанта немає, забезпечте розділення цих двох приладів за допомогою водонепроникного пристрою.
• Залежно від варильної поверхні, яку Ви бажаєте встановити, шафа повинна мати наступні розміри (див. малюнок):
Вентиляція Для забезпечення належної вентиляції й запобігання перегрівання оточуючих поверхонь варильна поверхня має розміщуватися наступним чином:
• На відстані, мінімум, 40 мм від задньої панелі.
• Так, щоб між установною нішею й шафою, що розміщена нижче, зберігалася мінімальна відстань 20 мм.
• Кухонні шафи поблизу приладу й вищі за варильну поверхню мають розміщуватися на відстані не менше 600 мм від краю варильної поверхні.
4
48
мм
м мДУХОВКА З
КОНВЕКЦІЄЮ
мін. 40 мм
590
520
753 +/- 1 492 +/- 1
8 4560 +/- 1 490 +/- 1 7 5790
510
690
520
560 +/- 1 490 +/- 1
ПЕРЕДНЯ СТОРОНА ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ
НИЖНЯ СТОРОНА ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ
ОПОРНА ПОВЕРХНЯ
мін. 20 мм
ВІДСІК ШАФИ
мін. 40 мм
мін. 20 мм
UA Кріплення Прилад має встановлюватися на абсолютно горизонтальній опорній поверхні. Будь-які перекоси внаслідок невірного кріплення можуть вплинути на характеристики й роботу варильної поверхні. При виборі довжини гвинтів для кріпильних гачків необхідно враховувати товщину опорної поверхні:
• товщина 30 мм: гвинти 23 мм
• товщина 40 мм: гвинти 13 мм Закріпіть варильну поверхню наступним чином: 1. За допомогою гвинтів з пласкою підошвою зафіксуйте 4 коригувальні пружини в отворах по центру з кожного боку варильної поверхні. 2. Розмістіть варильну поверхню в ніші, перевірте, що вона встала по центру, й притисніть по всьому периметру, так щоб вона щільно сіла на опорну поверхню. 3. Для варильних поверхонь з піднятими боками: Після встановлення варильної поверхні в ніші вставте 4 кріпильних гачка (кожний має власний стрижень) в її нижній кромці, використовуючи довгі гвинти з конічнім кінцем для їх закріплення, так щоб скло щільно сіло на опорній поверхні.
! Не можна перекривати доступ до гвинтів на коригувальних пружинах. ! На вимогу стандартів безпеки встановлений прилад не має контактувати з електричними пристроями. ! Все пристрої, що забезпечують безпечну роботу приладу мають зніматися лише за допомогою спеціального інструменту.
Підключення до електричної мережі
! Електричні підключення варильної поверхні й вбудованої духовки мають виконуватися окремо, як в цілях безпеки, так і для спрощення процесу виймання духовки.
Однофазне підключення
Варильна поверхня оснащена вже приєднаним кабелем живлення, що застосовується для однофазного підключення. Приєднайте провідники відповідно до інструкцій, що наведені в наступній таблиці й на схемі:
Напруга й частота в мережі
220-240 В 1+N ~ 50 Гц
Електричний кабель З’єднання провідників
: жовтий/зелений
N: два синіх провідника разом L: коричневий і чорний разом
Інші типи підключення В разі, якщо мережа має наступні характеристики: Напруга й частота в мережі
• 400 В - 2+N ~ 50 Гц
• 220-240 В 3 ~ 50 Гц
• 400 В 3 - N ~ 50 Гц
• 400 В - 2+2N ~ 50 Гц
Розділіть і приєднайте провідники відповідно до інструкцій, що наведені в наступній таблиці й на схемах: Напруга й частота в мережі 400 В - 2+N ~ 50 Гц
220-240 В 3 ~ 50 Гц
400 В 3-N ~ 50 Гц
400 В - 2+2N ~ 50 Гц
Електричний кабель
З’єднання провідників
: жовтий/зелений;
N: два синіх
провідника разом L1: чорний L2: коричневий
: жовтий/зелений;
N1: синій N2: синій L1: чорний L2: коричневий
Підключення силового кабелю до електричної мережі
Якщо прилад підключається безпосередньо до електричної мережі, необхідно встановити омніполярний перемикач з мінімальним отвором між контактами 3 мм. ! Фахівець, що встановлює прилад, має забезпечити правильне електричне приєднання відповідно до норм безпеки.
Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що:
• Прилад заземлений і вилка кабелю відповідає нормативним вимогам.
• Розетка може витримати максимальну потужність приладу, яка вказана на табличці з технічними даними, розміщеній на приладі.
• Напруга знаходиться в межах значень, вказаних на табличці даних.
• Розетка сумісна з вилкою приладу. Якщо розетка не сумісна з вилкою, попросіть фахівця замінити її. Не використовуйте подовжувачі або декілька розеток. ! Після встановлення приладу необхідно забезпечити безперешкодний доступ до шнуру живлення й електричної розетки. ! Шнур живлення не можна перегинати або стискати. ! Шнур живлення необхідно регулярно перевіряти, а його заміну має проводити лише фахівець. ! Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність у разі недотримання цього правила техніки безпеки. ! Не знімайте й не замінюйте силовий кабель, незалежно від причини. Такі дії знімають Вашу гарантію й анулюють маркування СЕ. INDESIT не несе відповідальність за нещасні випадки або ушкодження, що можуть трапитися в разі зняття/ заміни оригінального силового кабелю. Заміна кабелю вважається прийнятною тільки за умови її виконання уповноваженими фахівцями INDESIT з використанням оригінальних запасних частин.
5
UA
Підключення й використання
! Клей, що нанесений на прокладки, залишає сліди жиру на склі. Перед використанням приладу ми рекомендуємо видалити їх за допомогою спеціального неабразивного очисника. Протягом декількох перших годин роботи плита може видавати запах гуми, який швидко зникне.
! Через декілька секунд після підключення варильної поверхні до джерела живлення подається звуковий сигнал. Тепер можна включати варильну поверхню. Типи шумів, що виникають в процесі нормальної роботи варильної поверхні:
• Гудіння: в результаті вібрації металевих частин, з яких складається індукційний елемент і посуд для готування; цей звук утворюється під дією електромагнітного поля, необхідного для нагрівання, й посилюється з підвищенням потужності індукційного елемента.
• Присвист: можна почути, коли на конфорку ставлять пусту каструлю; цей звук зникає, як тільки ви додасте до каструлі продукти або воду. • Тріск: утворюється від вібрації матеріалів на дні посуду для готування під дією паразитних струмів, що утворюються в результаті електромагнітних полів (індукції); може бути більш-менш інтенсивним залежно від матеріалу, з якого виготовлено дно посуду, й зменшується пропорційно до його розмірів.
• Гучний свист: можна почути, коли два індукційних елемента однієї групи працюють одночасно на максимальній потужності, й/або коли на більш великому елементі ввімкнена функція підсилювання, а інші конфорки працюють в режимі автоматичного регулювання. Шум зменшується при зменшенні рівня потужності індукційного елемента в автоматичному режимі; дно посуду складається з декількох шарів різних матеріалів, і це є основною причиною утворення цього шуму.
• Шум вентилятора: вентилятор потрібен для забезпечення коректної роботи варильної поверхні й захисту для електронних пристроїв від можливого перегрівання. Вентилятор працює на максимальній потужності, якщо великий індукційний елемент також працює на максимальній потужності, або коли ввімкнена функція підсилювання; в усіх інших випадках він працює на середній потужності залежно від температури. Більш того, вентилятор продовжує працювати навіть після вимкнення варильної поверхні, якщо датчиками встановлена дуже висока температура. Наведені вище типи шумів пов'язані з використанням індукційної технології й не обов'язково ! При безперервному є сигналами натисканні поломок. на кнопку - або + на дисплеї швидко замінюються цифри рівнів потужності й часу.
Вмикання варильної поверхні
Щоб ввімкнути варильну поверхню, натисніть і
утримуйте кнопку , приблизно, одну секунду.
Вмикання зон готування
Кожна зона готування контролюється за допомогою кнопки вибору й пристрою регулювання потужності з кнопками вибору рівня зі значеннями від 0 до 9.
• Щоб почати готувати, натисніть відповідну кнопку вибору й задайте рівень потужності за допомогою кнопок вибору рівня від 0 до 9.
Вимикання зон готування
Щоб вимкнути зону готування, виберіть її за допомогою кнопки вибору і:
• Натисніть кнопку рівня потужності 0: при цьому налаштування потужності негайно повертається до 0, й зона готування вимикається.
Функція підсилювання
Функція підсилювання деяких зон готування може використовуватися для скорочення часу нагрівання. Цю функцію можна активувати, натиснувши
кнопку
Booster /
Booster . При цьому загоряється індикатор безпосередньо над кнопкою. Функція підвищує потужність до 2000 Вт або 3000 Вт залежно від розміру відповідної зони готування. Підсилювання зупиняється автоматично через 4 хвилини. Поки для певної зони готування активована функція підсилювання, відповідна передня або задня конфорка будуть працювати зі зниженим рівнем потужності (наприклад, якщо активована функція підсилювання задньої лівої конфорки, рівень потужності передньої лівої конфорки буде зниженим). Для подальшої інформації див. розділ Технічний опис моделей .
Програмування часу готування
! Можна запрограмувати одразу всі зони готування на певний час від 1 до 99 хвилин.
1. Оберіть зону готування за допомогою відповідної кнопки вибору. 2. Відрегулюйте рівень потужності зони готування. 3. Натисніть кнопку програмування . Індикатор, що блимати. 4. відповідає Оберіть час вибраній готування зоні за допомогою готування, кнопок починає - і +.
5. Підтвердіть, натиснувши кнопку , або через 10 секунд підтвердження відбувається автоматично. Таймер одразу починає зворотній відлік. Приблизно за 1 хвилину до кінця часу подається звуковий сигнал, і зона готування вимикається, як тільки спливає заданий час. Повторіть описану процедуру для кожної зони готування, яку Ви бажаєте запрограмувати.
6
UA Використання декількох програм і дисплей
Якщо Ви запрограмували декілька зон готування, то на дисплеї буде відображатися значення для тієї зони, час роботи якої спливає першим, при цьому блимає відповідний індикатор конфорки. Індикатори інших конфорок будуть вимкнені. Щоб подивитися час, що залишився по інших зонах готування, натискайте декілька разів кнопку : час по всіх запрограмованих конфорках буде відображатися по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з передньої лівої конфорки.
Зміна програми
1. Натисніть кнопку декілька разів, поки на дисплеї не відобразиться значення, яке Ви хочете змінити. 2. Використовуйте кнопки , щоб задати новий час готування. 3. Підтвердіть, натиснувши кнопку .
Щоб інструкцій. відмінити Виконуючи програму, шаг дотримуйтеся 2, натисніть кнопку наступних
-: час готування зменшується поступово, поки не сягне 0, й таймер не вимкнеться. Програма відміняється, й дисплей виходить з режиму програмування.
Таймер
Варильна поверхня має бути включена. Таймер використовується для встановлення часу готування до 99 хвилин. 1. Натискайте кнопку програмування , доки не загориться індикатор таймера . 2. Оберіть час готування за допомогою кнопок - і +.
3. Підтвердіть, натиснувши кнопку . Таймер одразу починає зворотній відлік. Коли час спливає, включається звуковий сигнал (приблизно за хвилину).
Блокування панелі управління
Коли варильна поверхня ввімкнена, Ви можете заблокувати панель управління, щоб запобігти випадковим змінам зроблених налаштувань (дітьми,
під час прибирання й т. ін.). Натисніть кнопку , щоб заблокувати панель управління: загориться індикатор над кнопкою. Щоб скористатися будь якою з кнопок управління (наприклад, щоб припинити готування), необхідно
спочатку зняти блокування. Натискайте кнопку протягом декількох секунд, індикатор погасне, й функцію блокування буде знято.
Вимикання варильної поверхні
Натисніть кнопку , щоб вимкнути прилад – не покладайтеся тільки на детектор посуду. Якщо була активована функція блокування панелі управління, всі органи управління залишаються заблокованими навіть після подальшого вмикання приладу. Щоб знову ввімкнути варильну поверхню, необхідно спершу зняти блокування.
"Демо" режим
Варильна поверхня може працювати в демонстраційному режимі, коли всі органи управління працюють в нормальному режимі, але нагрівальні елементі на вмикаються. Щоб активувати "демо" режим, необхідно ввімкнути варильну поверхню, але всі конфорки повинні бути вимкнені.
• Натисніть і утримуйте кнопки + і - одночасно протягом 6 секунд. Через 6 секунд індикатор ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ і БЛОКУВАННЯ УПРАВЛІННЯ Відпустіть кнопки блимнуть + і - на і одну секунду.
натисніть кнопку .
• На дисплеї відобразяться літери DE і MO, й варильна поверхня вимкнеться.
• При повторному вмиканні варильної поверхні, вона почне роботу в "демо" режимі.
Щоб вийти з цього режиму, виконайте процедуру, що описана вище. На дисплеї відобразяться літери DE і OF, й варильна поверхня вимкнеться. При повторному вмиканні варильна поверхня буде працювати в нормальному режимі.
Практичні поради щодо використання приладу
! Використовуйте посуд, виготовлений з матеріалу сумісного з індукційною технологією (феромагнітні матеріали). Особливо, ми рекомендуємо каструлі, виготовлені з чавуна, емальованої сталі або спеціальної нержавіючої сталі, адаптованої до індукції. Для перевірки сумісності використовуйте магніт.
7
ПІДХОДИТЬ НЕ ПІДХОДИТЬ
Чавун Емальована сталь Спеціальна і UA
* Мідь, алюміній, скло, фаянс, кераміка, немагнітна Крім того, щоб отримати найкращі і результати готування на Вашій варильній поверхні:
• Використовуйте каструлі з товстим пласким дном, щоб максимально задіяти зону готування.
• Завжди використовуйте посуд достатнього діаметру, щоб накрити зону нагрівання повністю й використати все тепло, що випромінюється.
• Переконайтеся, що дно посуду чисте й сухе – це сприяє найбільш ефективному використанню й подовженню терміну служби зони готування й посуду.
• Намагайтеся не користуватися тим самим посудом, у якому Ви готували на газовій плитці: сконцентроване тепло газової конфорки могло деформувати дно посуду, що перешкоджає належному контакту з поверхнею.
Засоби безпеки
Детектор посуду
Кожна зона готування оснащена детектором посуду. Конфорка виділяє тепло тільки за умови, що на ній встановлений посуд для готування відповідного розміру. Якщо індикатор блимає, це може означати, що:
• посуд не підходить для готування,
• посуд має надто малий діаметр,
• посуд було знято з конфорки.
Захист від перегрівання
В разі перегрівання електронних елементів варильна поверхня автоматично вимикається, й на дисплеї відображається F з цифрою, що блимає. Коли температура сягає прийнятного рівню, це повідомлення зникає, й варильну поверхню можна використовувати далі.
8
Захисний вимикач
Прилад оснащений захисним вимикачем, який автоматично вимикає зони готування, якщо вони використовуються певний час на певному рівні потужності. Якщо захисний вимикач активований, на дисплеї відображається "0". Наприклад: права задня конфорка налаштована на 5 і вимкнеться через 5 годин безперервної роботи, а передня ліва конфорка налаштована на 2, тому вимкнеться через 8 годин.
Рівень потужності
123456789
Максимальний час роботи в годинах
987654321 Звуковий сигнал
Сигнал використовується для інформування про певні помилки:
• Предмет (каструля, виделка або ін.) знаходиться на панелі управління більше 10 секунд.
• Щось було розлито або розсипано на панель управління.
• Ви дуже довго натискаєте кнопку. Всі наведені вище ситуації можуть призвести до вмикання звукового сигналу. Усуньте причину, щоб зупинити сигнал. Якщо причину не усунути, звуковий сигнал буде тривати, й варильна поверхня вимкнеться.
UA Практичні поради щодо готування
aГотування під тиском Скороварка
Смаження
•Гриль
Кип’ятіння
•¶Млинці
Готування на сильному вогні й підрум’янювання (ростбіф, стейк, ескалоп, рибне філе, яєчня) ¶§Швидке загуснення (рідкі соуси)
Кип'ятіння (паста, рис, овочі) Молоко §SПовільне загуснення (густий соус)
S¢Готування на парі
Готування в скороварці після свистка
¢£Готування на малому TMвогні (тушкування)
Розігрівання страв
TM¡
Шоколадний соус Підтримування страви гарячою
9
UA
! Цей прилад було розроблено й виготовлено за міжнародними стандартами безпеки. Необхідно уважно ознайомитися з наступними застереженнями, які наведені в цілях безпеки.
Цей прилад відповідає вимогам наступних директив Європейського економічного співтовариства:
- 2006/95/EC від 12.12.06 (Низька напруга) з подальшими змінами. - 2004/108/EC від 15.12.04 (Електромагнітна сумісність) з подальшими змінами. - 93/68/EC від 22.07.93 з подальшими змінами. 1275/2008 (Режим очікування/відключення) Загальні правила безпеки
! Переконайтеся, що отвір для забору повітря за решіткою вентилятора не блокований. Вбудована варильна поверхня потребує достатньої вентиляції для охолодження електронних компонентів. ! Ми рекомендуємо не встановлювати індукційну варильну поверхню над вбудованим холодильником (джерело тепла) або над посудомийною машиною (джерело вібрації). Фактично, в такому разі буде недостатньо місця для вентиляції електронних компонентів.
• Прилад був спроектований для використання в домашніх умовах і не підходить для цілей комерційного або промислового використання. • Забороняється встановлювати прилад ззовні,
навіть під навісами. Якщо прилад попадає під дощ або зливу, це пов’язане з особливою небезпекою.
• Не торкайтеся приладу босими ногами або мокрими чи вологими руками або ногами.
• Приладом мають користуватися лише дорослі для приготування їжі відповідно до інструкцій, що наведені в цій брошурі. Не використовуйте варильну поверхню як робочу або як обробну дошку.
• Склокерамічна поверхня стійка до подряпин, але може тріснути (або навіть зламатися) при ударі гострим предметом, наприклад, інструментом. Якщо таке трапилося, негайно від’єднайте прилад від електричної мережі й зверніться в службу сервісу.
• Переконайтеся, що силові кабелі інших електричних приладів не контактують з гарячими частинами варильної поверхні.
• Пам’ятайте, що зона готування залишається відносно гарячою щонайменше протягом тридцяти хвилин після вимкнення. При наявності залишкового тепла горить відповідний індикатор (див. Підключення й використання).
• Тримайте предмети, що можуть розплавитися (такі як пластик або алюміній), або продукти з великим вмістом цукру подалі від нагрівальної поверхні плити. Будьте особливо уважними, користуючись пластиковою плівкою або алюмінієвою фольгою або пакуванням: при потраплянні на гарячу нагрівальну поверхню вони можуть призвести до її серйозної поломки.
• Завжди слідкуйте за тим, щоб ручки каструль були повернуті всередину нагрівальної поверхні, щоб не допустити їх випадкового підпалення.
• Від’єднуючи прилад від електричної мережі, завжди тягніть за вилку, а не за шнур живлення.
• Від’єднуючи прилад від електричної мережі, завжди тягніть за вилку, а не за шнур живлення.
• Ніколи не виконуйте жодних робіт з догляду або технічного обслуговування, якщо прилад не від’єднаний від електричної мережі.
• Не слід дозволяти користуватися приладом людям (в тому числі дітям) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недосвідченим особам або будь-кому, хто не знає правил користування цим приладом. Такі особи можуть допускатися до користування тільки під наглядом кого-небудь, хто приймає відповідальність за їх безпеку, або після відповідного інструктажу щодо експлуатації приладу.
• До уваги осіб зі стимуляторами серцевої діяльності або іншими імплантатами: Варильна поверхня відповідає всім діючим стандартам електромагнітної сумісності. Тому Ваша індукційна варильна поверхня повністю відповідає законодавчим нормам (директивам 89/336/CEE). Вона спроектована таким чином, щоб не створювати перешкод іншим електричним приладам за умови, що такі прилади також виготовлені з дотриманням законодавчих норм. Ваша індукційна варильна поверхня генерує короткохвильові магнітні поля. Щоб запобігти перешкодам між Вашою варильною поверхнею й серцевим стимулятором, останній має бути спроектований за вимогами відповідних нормативів. В цьому зв'язку ми можемо гарантувати сумісність тільки нашого виробу. Будь ласка, з питання відповідності й будь-яких можливих питань несумісності зверніться до виробника Вашого стимулятора або Вашого лікаря.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом. • Не кладіть металеві предмети (ножі, ложки,
кришки каструль і т. ін.) на нагрівальну поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
• Прилад не призначений для функціонування в комбінації із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.
Утилізація
• Викидаючи пакувальні матеріали, дотримуйтеся місцевих законодавчих норм, щоб забезпечити можливість їх переробки.
• Європейська Директива 2002/96/EC щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE) забороняє утилізацію побутових приладів через загальну систему збирання міських відходів. Зношені прилади мають збиратися окремо, щоб оптимізувати витрати на повторне використання й переробку матеріалів всередині пристроїв і запобігти шкоді атмосфері й здоров’ю людей. Всі продукти маркуються перекресленим кошиком для сміття, щоб нагадати їх власникам про обов’язок щодо окремої утилізації. За подальшою інформацією по правилам утилізації побутових пристроїв їх власники мають звернутися до місцевої комунальної служби.
Застереження й поради
10
Догляд і технічне обслуговування
Відключення приладу Перед виконанням будь-яких робіт з приладом, від’єднайте його від електричної мережі.
Очищення приладу ! Не користуйтеся абразивними або корозійними миючими засобами (наприклад, аерозольними продуктами для очищення грилю й духової шафи), плямовивідниками, засобами проти іржі, миючими порошками або губками з абразивною поверхнею – це може залишити на поверхні подряпини, що не підлягають відновленню.
! Для очищення приладу ніколи не користуйтеся паровими пристроями або пристроями під тиском.
• Звичайно достатньо просто помити нагрівальну поверхню вологою губкою й просушити її адсорбуючими кухонними рушниками.
• Якщо нагрівальна поверхня надмірно брудна, протріть її з використанням спеціального засобу для склокерамічних поверхонь, потім добре промийте й просушіть.
• Для видалення стійкого бруду користуйтеся прийнятним шкребком. Видаляйте бризки якомога швидше, не чекаючи поки прилад охолоне, щоб запобігти їх засиханню. Відмінного результату можна досягти, використовуючи змочену у мильній воді губку з нержавіючої сталі, що спеціально розроблена для склокерамічних поверхонь.
• Якщо пластик або цукор випадково розплавилися на нагрівальній поверхні, негайно видаліть їх сліди за допомогою шкребка, поки поверхня ще гаряча.
• Чисту поверхню можна обробити спеціальним захисним засобом, який утворює невидиму плівку, що захищає поверхню від крапель, що потрапляють на неї під час готування. Такий засіб слід наносити на теплу (але не гарячу) або холодну поверхню.
• Не забувайте добре промивати поверхню чистою водою й просушувати її – залишки страв можуть присихати під час подальшого готування.
Рама з нержавіючої сталі (тільки на моделях із зовнішньою рамою) Жорстка вода або миючі засоби, що містять фосфор, можуть залишати плями на деталях із нержавіючої сталі. Після очищення рекомендовано добре промити поверхню й ретельно просушити. При розбризкуванні води на поверхню, просушіть її якомога скоріше й ретельніше. ! Деякі варильні поверхні мають алюмінієву раму, яка виглядає як рама з нержавіючої сталі. Не використовуйте миючі засоби або засоби для видалення жиру, що не підходять для алюмінію.
Розбирання варильної поверхні В разі необхідності розбирання варильної поверхні: 1. Ослабте гвинти, що фіксують коригувальні пружини з кожного боку. 2. Ослабте гвинти, що тримають кріпильні гачки в кожному кутку. 3. Витягніть варильну поверхню з ніші, де вона була встановлена. ! Не намагайтеся ремонтувати прилад самотужки. В разі поломки приладу зверніться до сервісного центру.
Технічний опис моделей Індукційна система – це найбільш швидкий з усіх існуючих способів готування. На відміну від конфорок, де нагрівається готування, що зона має готування, феромагнітне в індукційній дно. системі тепло генерується безпосередньо всередині посуду для Варильні поверхні
KIO 642 DD Z
KIO KIO 644 744 DD DD Z Z KIO 844 DO B S
Зона готування Потужність (Вт) Потужність (Вт) Задня ліва I 1400 передня - 600 ліва* якщо I 1400 - B 2000* - 600 якщо передня ліва* Задня права
I 2200 - B 3000*
I 2200 - B 3000* - 1600 якщо передня права*
Передня ліва
I 2200 - B 3000*
I 2200 - B 3000* - 1600 якщо задня ліва*
Передня права
I 1400 - 600 якщо задня права* I 1400 - B 2000* - 600 якщо задня права* Загальна потужність
7200
7200
Ключ:
I = одинарна індукційна зона готування B = підсилювання: рівень потужності зони готування можна підвищити до 3000 Вт * = максимальний рівень потужності є обмеженим під час, коли функція підсилювання активується для задньої
зони готування (див. Підключення й використання).
11
UA
КZ
Орнату
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату жəне оны күту туралы маңызды ақпараттар қамтылған. ! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез келген жаңа иесіне беріңіз.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тынысы тарылу немесе тұншығып қалу қаупін туғызуы мүмкін («Сақтандырулар мен кеңестер» бөлімін қараңыз). ! Құрылғыны берілген нұсқаулыққа сүйене отырып білікті маман орнатуы қажет. Құрылғы дұрыс орнатылмаған жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Бекітілген құрылғы Құрылғының дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін қолайлы шкафты қолданыңыз.
• Құрылғы қойылатын бет шамамен 100°C-қа дейін қызуға төзімді болуы тиіс.
• Құрылғы пеш үстіне орнатылатын болса, ол мəжбүрлі желдеткіш салқындату жүйесімен жабдықталған болуы қажет.
• Плитаны ыдыс жуу машинасының үстіне орнатпаңыз: бұл мүмкін болмаса, екі құрылғы арасына оларды бөліп тұратын, су өткізбейтін құралды қойыңыз.
• Орнатылатын плитаға байланысты, шкаф мынадай өлшемдерге ие болуы тиіс (суретті қараңыз):
Желдету Тиісті желдетудің болуын қамтамасыз ету жəне айналадағы беттердің қызып кетуіне жол бермеу үшін плитаны төмендегідей орналастыру керек:
• Артқы қабырғадан кем дегенде 40 мм аралық болуы тиіс.
• Орнату қуысы мен астындағы шкаф арасында кем дегенде 20 мм аралық қалуы керек.
• Құрылғы маңында тұрған жəне плитаның үстіңгі жағына қарағанда биік ас үйі шкафтары плитаның шетінен кем дегенде 600 мм-ге алыс орналасуы тиіс.
12
48
мм ең азы 20 мм
КАМЕРА
ең азы 40 мм
ең азы 20 мм
ЖЕЛДЕТКІШІ БАР ПЕШ
ең азы 40 мм
590
520
753 +/- 1 492 +/- 1
8 4560 +/- 1 490 +/- 1 7 5790
510
690
520
560 +/- 1 490 +/- 1
ПЛИТАНЫҢ АЛДЫҢҒЫ ЖАҒЫ
ПЛИТАНЫҢ АСТЫҢҒЫ ЖАҒЫ
ТІРЕУІШ БЕТ
КZ Бекіту Құрылғыны өте тегіс тіреуіш бетке орнату қажет. Дұрыс бекітпеу салдарынан туындаған кез келген деформациялар плитаның мүмкіндіктері мен жұмысына əсер етуі мүмкін. Бекіту ілмектеріне бұралатын бұрандалардың ұзындығын таңдаған кезде тіреуіш беттің қалыңдығын ескеру қажет:
• 30 мм болса: 23 мм бұрандалар
• 40 мм болса: 13 мм бұрандалар
Плитаны төмендегідей бекітіңіз: 1. Плитаның əр бір жағының ортасындағы тесіктерге 4 туралау серіппелерін бекіту үшін қысқа, ұшы тегіс бұрандаларды қолданыңыз. 2. Плитаны қуысқа орналастырып, ол дəл ортада тұрғанына көз жеткізіңіз де, плита тіреуіш бетке бекітілгенше бар жағынан басыңыз. 3. Шеттері көтеріңкі плиталар үшін: Плитаны қуысына кіргізгеннен кейін, 4 бекіту ілмектерін (əрбірінің өз шегесі бар) плитаның төменгі жиектеріне кіргізіп, шыны тіреуіш бетке орныққанша, оларды ұзын əрі ұштары үшкір бұрандалармен орындарына бекітіңіз.
! Туралау серіппелерінің бұрандаларына қол жеткізу мүмкін болуы тиіс. ! Қауіпсіздік стандарттарын орындау үшін, орнатылғаннан кейін құрылғы электр бөліктерге тимеуі тиіс. ! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана алынуы тиіс.
Токқа жалғау
! Қауіпсіздік себептеріне сəйкес жəне пешті алу оңай болуы үшін плитаны жəне кез келген ендірілген пешті токқа жалғау бөлеу жасалуы керек.
Бір фазалық қосылым Плитада алдын ала жалғанған ток кабелі бар, ол бір фазалық қосылымға арналған. Сымдарды төмендегі кесте мен сызбаларда берілген нұсқауларға сəйкес жалғаңыз: Кернеу мен электр
желісінің жиілігі Электр кабелі Сымдарды жалғау
220-240 В 1+N ~ 50 Гц
: сары/жасыл
N: екі көк сым бірге L: қоңыр мен қара бірге
Қосылымдардың басқа түрлері Ток желісі төмендегілердің біріне сəйкес келсе: Кернеу мен электр желісінің жиілігі
• 400 В - 2+N ~ 50 Гц
• 220-240 В 3 ~ 50 Гц
• 400 В 3 - N ~ 50 Гц
• 400 В - 2+2N ~ 50 Гц
Сымдарды бөліп, оларды төмендегі кесте мен сызбаларда берілген нұсқауларға сəйкес жалғаңыз: Кернеу мен электр
желісінің жиілігі Электр кабелі Сымдарды жалғау
400 В - 2+N ~ 50 Гц
220-240 В 3 ~ 50 Гц
400 В 3-N ~ 50 Гц
400 В - 2+2N ~ 50 Гц
: сары/жасыл;
N: екі көк сым бірге L1: қара L2: қоңыр
: сары/жасыл;
N1: көк N2: көк L1: қара L2: қоңыр
Электр кабелін желіге қосу Құрылғы электр желіге тікелей қосылатын болса, контактілерінің арасында кем дегенде 3 мм аралығы бар жан-жақты айырып-қосқышты орнату қажет. ! Орнатушы дұрыс ток байланысын жасағанына жəне оның қауіпсіздік шараларына сəйкес екендігіне сенімді болуы қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған жəне штепсельдік ұш заңға сəйкес болып табылады.
• Розетка құрылғыда орналасқан негізгі деректер кестесінде көрсетілген құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді.
• Кернеу негізгі деректер кестесінде көрсетілген мəндер ауқымында.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сəйкес келеді. Розетка штепсельдік ұшқа сəйкес болмаса, өкілетті маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше розеткалар мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен розетка жақын жерде болуы қажет. ! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет. ! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен ғана алмастырылуы тиіс. ! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас тартады. ! Ток кабелін ешбір себепке байланысты ажыратпаңыз не ауыстырмаңыз. Оны ажырату немесе ауыстыру кепілдіктің жəне CE белгісінің күшін жояды. INDESIT компаниясы бастапқы ток кабелін ауыстырудан/ажыратудан туындаған жазатайым оқиғаларға немесе зақымдарға жауапты болмайды. Ауыстыруды тек INDESIT компаниясының өкілетті маманы жасаса жəне түпнұсқалық бөлшекті қолданса ғана жасауға болады.
13
КZ
Қосу жəне пайдалану
! Аралық қабаттағы желім шыныда май іздерін қалдырады. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны қырмайтын тазалағыш затпен алып тастауға кеңес береміз. Пайдаланудың алғашқы сағаттарында тез кетіп қалатын резеңкенің иісі шығады.
! Ток желісіне қосылғаннан бірнеше секундтан кейін сигнал беріледі. Енді плитаны қосуға болады. Плита əдеттегідей жұмыс істеген кезде байқалатын шуыл түрлері:
• Сигнал: индукциялық элементтің металдан жасалған құрамдастары мен кастрөлдің дірілдеуінен туындайды; оны қыздыруға қажетті электромагниттік өріс шығарады жəне индукциялық элементтің қуаты өскенде ол да артады.
• Әлсіз ысқырық: қыздыру аймағына бос кастрөл қойылған кезде естіледі; кастрөлге тағам салғаннан немесе су құйғаннан кейін шықпайды.
• Шыртылдау: электромагниттік өрістер (индукция) түзетін паразиттік токтардың ағынына байланысты кастрөл түбіндегі материалдардың дірілдеуінен пайда болады; кастрөл түбінің материалдар құрамына байланысты күшті я əлсіз болады жəне кастрөл түбі неғұрлым үлкен болса, оның күші соғұрлым төмен болады.
• Қатты ысқырық: бір топтағы екі индукциялық элемент бір уақытта максималды қуатпен жұмыс істеген кезде немесе үлкен элементте күшейткіш функциясы қосылып, екіншісі автоматты түрде реттелген кезде естіледі. Автоматты түрде реттелетін индукциялық элементтің қуат деңгейін төмендету арқылы шуылды азайтуға болады; əр түрлі материалдан жасалған кастрөл түбінің қабаттары бұл шуылдың негізгі себептерінің бірі болып табылады.
• Желдеткіш шуылы: плита дұрыс жұмыс істеуі жəне электрондық жабдықты қызып кетуден қорғау үшін желдеткіш қажет. Үлкен индукциялық элемент максималды қуатта жұмыс істеген кезде немесе күшейткіш функциясы қосылған кезде желдеткіш қосылады; басқа жағдайлардың барлығында ол анықталған температураға байланысты орташа қуатпен жұмыс істейді. Оған қоса, анықталған температура жоғары болса, плита өшірілгеннен кейін де желдеткіш жұмыс істеуін жалғастыруы мүмкін. Жоғарыда келтірілген шуыл түрлері индукциялық технологияға байланысты жəне құрылғы ақаулығын білдірмеуі ! Егер - немесе мүмкін.
+ түймесі ұзақ басылса, дисплейде қуат деңгейлері жəне таймер минуттары тез өзгереді.
Плитаны қосу
Плитаны қосу үшін түймесін шамамен бір секунд басып тұрыңыз.
Пісіру аймақтарын қосу
Әр пісіру аймағы таңдау түймесімен жəне 0–9 қуат деңгейлерін таңдау түймелерінен тұратын қуатты реттеу құралымен басқарылады.
• Пісіру аймағын қолдануды бастау үшін тиісті басқару түймесін басып, 0–9 аралығындағы қуат деңгейін таңдау түймелерінің көмегімен қажетті қуат деңгейін орнатыңыз.
Пісіру аймақтарын өшіру
Пісіру аймағын өшіру үшін оны тиісті таңдау
түймесімен таңдаңыз да:
• 0 қуат деңгейін таңдау түймесін басыңыз: нəтижесінде қуат параметрі дереу 0-ге қойылып, пісіру аймағы өшеді.
Күшейткіш функциясы
Пісіру аймақтарының кейбіреуінің күшейткіш функциясын қызу уақыттарын қысқарту үшін
қолдануға қосуға болады. болады. Дəл Оны түйменің Booster /
үстіндегі Booster
түймесін басып
индикатор шамы жанады. Тиісті пісіру аймағының көлеміне байланысты бұл функция қуатты 2000 Вт-қа немесе 3000 Вт-қа өсіреді. 4 минуттан кейін күшейткіш автоматты түрде тоқтайды. Пісіру аймақтарының бірі үшін күшейткіш қосылып тұрған кезде тиісті алдыңғы немесе артқы пісіру аймағы төмен қуат деңгейінде жұмыс істейді (мысалы, артқы сол жақ конфорканың күшейткіші қосылған болса, алдыңғы сол жақ конфорканың қуат деңгейі төмендетіледі). Қосымша ақпарат алу үшін Модельдердің техникалық сипаттамасы бөлімін қараңыз.
Пісіру ұзақтығын бағдарламалау
! Барлық пісіру аймақтарын 1 мен 99 минут аралығындағы мерзімге бір уақытта бағдарламалауға болады.
1. Тиісті таңдау түймесінің көмегімен пісіру аймағын таңдаңыз. 2. Пісіру аймағының қуат деңгейін реттеңіз.
3. бағдарламалау түймесін басыңыз. Таңдалған аймаққа сəйкес келетін индикатор шамы жыпылықтай 4. - пен + түймелерінің бастайды.
көмегімен пісіру ұзақтығын орнатыңыз.
5. түймесін басу арқылы растаңыз немесе 10 секундтан кейін автоматты түрде таңдау жасалады.
14
Басқару тақтасын құлыптау
Плита қосулы кезде, параметрлерге байқаусыз өзгеріс енгізуге (балалар енгізбеуі үшін, тазалау кезінде енгізбеу үшін жəне т.б.) жол бермеу үшін пештің басқару элементтерін құлыптауға болады. Басқару тақтасын құлыптау үшін түймесін басыңыз: түйменің үстіндегі индикатор шамы жанады. Басқару элементтерінің кез келгенін қолдану үшін (мысалы пісіруді тоқтату үшін) бұл функция өшіру қажет. түймесін біраз басып тұрыңыз, сонда индикатор шамы өшеді де, құлып функциясы алынады.
Плитаны өшіру
Құрылғыны өшіру үшін түймесін басыңыз - толығымен таба сенсорына сенуші болмаңыз. Егер басқару тақтасының құлпы қосылған болса, плита қайта қосылған кезде де, басқару элементтері əлі құлыпталып тұрады. Плитаны қайтадан қосу үшін алдымен құлып функциясын өшіру керек.
«Демо» режимі
Плитаны демонстрация режиміне орнатуға болады, бұл кезде барлық басқару элементтері əдеттегідей жұмыс істейді, бірақ қыздыру элементтері қосылмайды. «Демо» режимді қосу үшін плитаны конфоркалардың • + пен - түймелерін барлығын бір уақытта өшіріп қосу 6 секунд
керек.
басып, ұстап тұрыңыз. 6 секунд өткеннен кейін ҚОСУ/ӨШІРУ жəне БАСҚАРУ ɗЛЕМЕНТТЕРІ ҚҰЛЫПТАУЛЫ жыпылықтайды. индикатор + пен - шамдары түймелерін бір жіберіп, секунд
түймесін басыңыз;
• Дисплейде «DE» жəне «MO» мəтіні көрсетіледі де, плита өшеді.
• Плита қайтадан қосылғанда, ол «демо» режиміне орнатылады.
Бұл режимнен шығу үшін жоғарыдағы процедураны орындаңыз. Дисплейде «DE» жəне «OF» мəтіні көрсетіледі де, плита өшеді. Ол келесі рет қосылған кезде, плита əдеттегідей жұмыс істейді.
Құрылғыны пайдалану бойынша кеңестер
! Индукция принцибімен үйлесімді материалдардан (ферромагниттік материал) жасалған ыдыстарды қолданыңыз. Әсіресе, келесі материалдардан Таймер дереу кері санай бастайды. Шамамен 1 минут сигнал беріліп тұрады да, орнатылған КZ бағдарлама аяқталған кезде пісіру аймағы өшеді. Бағдарламалағыңыз келетін əрбір конфорка үшін жоғарыдағы процедураны қайталаңыз.
Бірнеше бағдарламаны пайдалану жəне дисплей
Егер бір немесе бірнеше конфорка бағдарламаланса, дисплейде ең аз уақыты қалған конфоркаға қатысты деректер көрсетіледі жəне конфорканың орнына сəйкес келетін шам жыпылықтайды. Бағдарламаланған басқа конфоркаларға сəйкес келетін шамдар жанып тұрады. Бағдарламаланған басқа конфоркалардың қалған уақытын көрсету үшін түймесін қайта- қайта басыңыз: конфоркалардың қалған уақыты алдыңғы сол жақ конфоркадан басталып, сағат тілі бағытымен бірінен кейін бірі көрсетіледі.
Бағдарламаны өзгерту
1. Өзгерткіңіз келетін ұзақтық көрсетілгенше
түймесін қайта-қайта басыңыз. 2. Жаңа ұзақтықты орнату үшін түймелерін пайдаланыңыз. 3. түймесін басу арқылы растаңыз.
Бағдарламадан нұсқауларды орындаңыз. бас тарту 2-қадамда, үшін жоғарыдағы
- түймесін басыңыз: ұзақтық біртіндеп азайып, 0-ге жетеді де, өшеді. Бағдарлама бастапқы қалпына келеді де, дисплей бағдарламалау режимінен шығады.
Таймер
Плита қосылған болуы тиіс. Таймерді 99 минутқа дейінгі ұзақтықты орнату үшін қолдануға болады. 1. бағдарламалау түймесін таймердің индикатор шамы 2. - пен жанғанша + түймелерінің басып көмегімен тұрыңыз.
қажетті ұзақтықты орнатыңыз. 3. түймесін басу арқылы растаңыз. Таймер дереу кері санай бастайды. Уақыт біткенде дыбыс сигналы беріледі (бір минут).
15
КZ жасалған табаларды қолданған жөн: шойын,
қапталған болат немесе индукцияға бейімделген арнайы тот баспайтын болат. Ыдыстың үйлесімділігін тексеру үшін магнитті қолданыңыз.
*
ЖАРАМДЫ
Шойын Эмальмен қапталған болат Арнайы тот баспайтын болат
ЖАРАМСЫЗ
Мыс, алюминий, шыны, балшық ыдыс, керамика, Оған қоса, плита көмегімен а жақсы іе ес нəтиже о бас ай алу бо үшін:
а
• Пісіру аймағын толығымен қолдану үшін асты тегіс, қалың табаларды пайдаланыңыз.
• Қызуды толық пайдалану үшін конфорканы толық жабатындай диаметрі үлкен табаны пайдаланыңыз.
• Толығымен пайдалану жəне пісіру аймақтары мен тағам пісіретін ыдыстың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тағам пісіретін ыдыстың асты таза əрі құрғақ болуын əрдайым қамтамасыз етіңіз.
• Газ оттығында пайдаланылған ыдысты пайдаланбаңыз: газ оттығындағы қызу табаның қалпын бұзып, оның толық тимеуіне себеп болады.
Қауіпсіздік құрылғылары
Таба сенсоры
Әрбір пісіру аймағы таба сенсоры құралымен жабдықталған. Пісіру аймағына өлшемі тиісті таба қойылған кезде ғана конфорка қызу шығарады. Индикатор шамы жыпылықтап тұрса, ол келесі жағдайларды білдіруі мүмкін:
• Сəйкес келмейтін таба
• Диаметрі тым кіші таба
• Таба конфоркадан алынған.
16
Қызып кетуден қорғау
Егер электрондық элементтер қызып кетсе, плита автоматты түрде өшеді жəне дисплейде алдымен F əрпі, одан кейін жыпылықтаған сан көрсетіледі. Температура қолайлы деңгейге жеткенде бұл хабарлама өшеді де, плитаны қайта пайдалану мүмкін болады.
Қауіпсіздік айырып-қосқышы
Құрылғыда белгілі бір қуат деңгейінде, белгілі бір уақыт бойы жұмыс істеп тұрған пісіру аймақтарын автоматты түрде өшіретін қауіпсіздік айырып- қосқышы бар. Қауіпсіздік айырып-қосқышы қосылған кезде, дисплейде «0» көрсетіледі. Мысалы: артқы оң жақ конфорка 5-ке орнатылды жəне 5 сағат үзіліссіз жұмыс істегеннен кейін өшеді, ал алдыңғы сол жақ конфорка 2-ге орнатылды жəне 8 сағаттан кейін өшеді.
Қуат деңгейі Ең көп жұмыс істеу уақыты, сағат
123456789
Сигнал
Бұл да бірнеше əдеттен тыс жағдайды білдіруі мүмкін:
• Бір зат (таба, ыдыс-аяқ, т.б.) басқару тақтасына 10 секундтан көп уақытқа қойылды.
• Басқару тақтасына бірдеңе төгілді.
• Бір түйме тым ұзақ басылып тұрды. Жоғарыдағы жағдайлардың барлығы сигналдың берілуіне себеп болуы мүмкін. Сигналды өшіру үшін ақаулықтың себебін жойыңыз. Ақаулықтың себебі жойылмаса, сигнал беріліп тұра береді де, плита өшеді.
987654321
КZ Тағам дайындау бойынша кеңес
aҚысыммен пісіру Қысыммен пісіру ыдысы
Қуыру
•Грильдеу
Қайнату
•¶Құймақ
Қатты (қуырылған жалынмен ет, стейктер, пісіру жəне эскалоптар, қызарту балық жұмыртқалар) белдемелері, қуырылған ¶§Тез қоюланатын (сұйық шырындар) Қайнап Сүт жатқан су (паста, күріш, көкөністер) §SБаяу қоюланатын (қою шырындар) S¢Буға пісіру
Ысқырықтан кейін қысыммен пісіру
¢£TMАз (бұқтырылған жалынмен пісіру тағамдар)
Тағамдарды қайта қыздыру
TM¡
Шоколад соусы Тамақты ыстық күйде ұстау
17
КZ
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жасақталып, дайындалған. Төмендегі ескертулер қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген жəне оны мұқият оқып шығу қажет.
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық қауымдастығының келесі нұсқауларына сай келеді: - 2006 жылғы 12-сəуірдегі 73/95/EEC (төмен кернеу туралы) директивасы жəне одан кейінгі түзетулер; - 2004 жылғы 15-желтоқсандағы 2004/108/EEC (электромагниттік үйлесімділік туралы) директивасы жəне одан кейінгі түзетулер; -1993 жылдың 22 шілдесіндегі 93/68/EEC жəне одан кейінгі түзетулер; - 1275/2008 күту/өшірулі режимге байланысты директива. Жалпы қауіпсіздік
! Желдеткіш торының артындағы ауа кіретін жер ешқашан жабылмауын қамтамасыз етіңіз. Шынында, ендірілген плитаға, құрылғыда қолданылатын электрондық құрамдас бөліктерді суыту үшін қолайлы желдету берілуі тиіс. ! Индукциялық плитаны шағын тоңазытқыш (жылу) немесе кір жуғыш машина (дірілдеу) үстіне орнату дұрыс емес. Шынында, электрондық құрамдас бөліктерді желдетуге жеткілікті бос орын қалмайды. • Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе қол-аяғыңыз ылғал болғанда ұстамаңыз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында пайдалануы тиіс. Плитаны үстелдің үстіңгі тақтайы немесе азық-түлік бөлетін тақтай ретінде пайдаланбаңыз. • Шыны керамикалық плита соққыларға шыдамды, бірақ ол қатты істік затпен ұрғанда жарылып (тіпті сынып) кетуі мүмкін. Егер мұндай жағдай болса, құрылғыны дереу электр тоғынан суырып қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
• Құрылғыны өшіргенде розеткадан əрдайым айырғышты ұстап тартыңыз, кабельден тартып суырмаңыз. • Құрылғыны электр желісінен ажыратпай ешқашан
• Құрылғыны өшіргенде розеткадан əрдайым айырғышты ұстап тартыңыз, кабельден тартып суырмаңыз. • Құрылғыны электр желісінен ажыратпай ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық жəне психикалық қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тəжірибесіз немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі тиіс.
• Электрокардиостимуляторлары немесе басқа белсенді имплантанттары бар адамдардың назарына: Плита электромагниттік кедергі жөніндегі барлық ағымдағы стандарттарға сəйкес келеді. Сондықтан, индукциялық пеш заң талаптары сəйкес келеді (89/336/CEE директивалары). Ол қолданылатын басқа ешбір электр құралына кедергі жасамайтындай жасалған, бірақ бұл құрал да осы заңға сəйкес келуі тиіс. Индукциялық плита жақын аумақ магниттік өрістерін түзеді. Индукциялық плита мен электрокардиостимулятор арасында ешбір қайшылық болмауы үшін стимулятор тиісті заңдарға сəйкес жасалған болуы тиіс. Сондықтан, тек өніміміздің сəйкестігіне ғана кепілдік бере аламыз. Сəйкестігі немесе кез келген қайшылықтары туралы мəлімет алу үшін электрокардиостимулятор өндірушісіне немесе дəрігеріңізбен ақылдасыңыз.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
• Металл заттарды (пышақтар, қасықтар, таба қақпақтары, т.б.) конфоркаға қоймаңыз, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
• Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға арналмаған.
Қоқысқа тастау
Сақтандырулар мен кеңестер
• Басқа электр құрылғыларының электр кабельдері плитаның ыстық бөліктеріне жақындамайтынына көз жеткізіңіз.
• Пісіру аймақтары сөндірілгеннен кейін кемінде отыз минут салыстырмалы түрде ыстық болатынын есте сақтаңыз. Қалдық қызу бар болған кезде индикатор шамы ескерту береді («Қосу жəне пайдалану» бөлімін қараңыз).
• Еритін заттарды плитадан алыс ұстаңыз, мысалы пластмасса, алюминий немесе құрамында көп қанты бар өнімдер. Пластикалық үлдірді, алюминий фольгасын немесе қаптамаларды қолданғанда аса мұқият болыңыз: егер оларды əлі ыстық беттерге қойсаңыз, олар плитаны қатты зақымдауы мүмкін.
• Байқаусыздықтан күйіп қалмау үшін табалардың тұтқаларын əрдайым плитаның ортасына қарай бұрып қойыңыз.
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды қадағалаңыз.
• ɗлектр жəне электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2002/96/EC Еуропа заңнамасына сəйкес үй құрылғылары қалыпты қатты қалалық қалдық айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс жəшігі өнім иесінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады. Жарамсыз үй құрылғыларын дұрыс жоюға қатысты қосымша ақпарат алу үшін өнім иелері халыққа қызмет көрсету орталығына немесе олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
18
Күтім жəне техникалық қызмет көрсету
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны токтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
! Қырғыш немесе таттандыратын тазартқыш заттарды (мысалы, барбекю жасайтын құралдар мен пештерді тазалауға арналған спрейлер), дақ кетіргіштерді, тат кетіргіштерді, ұнтақ тазартқыш заттарды немесе қырғыш беттері бар губкаларды пайдаланбаңыз: олар құрылғы беттерін біржола сызып тастауы мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе шаңсорғышпен тазаламаңыз.
• Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш ас үй сүлгісімен құрғату жеткілікті.
• Плита өте кір болса, оны арнайы шыны керамиканы тазалау затымен ысқылап, одан кейін жақсылап шайыңыз да, кептіріңіз.
• Сонда да кетпей қойған кірден тазалау үшін қолайлы қырғышты пайдаланыңыз. Төгілген тамақ қатып қалмауы үшін, құрылғының суығанын күтпей-ақ, оны дереу сүртіп алыңыз. Шыны керамикалық беттерге арналған, тот баспайтын болат сымдарынан жасалған губканы сабын суға малып жуу арқылы жақсы нəтижеге қол жеткізе аласыз.
• Егер плита үстінде пластикалық немесе құрамында қант бар заттар байқаусыз ерітілсе, плита беті əлі ыстық кезде оларды қырғышпен дереу алып тастаңыз.
• Тазалағаннан кейін, плитаны арнайы қорғағыш күтім өнімімен өңдеуге болады: бұл өнім қалдыратын көзге көрінбейтін үлдір плитаның бетін пісіру кезінде таматын тамшылардан қорғайды. Бұл күтім процедурасын құрылғы жылы (ыстық емес) немесе суық кезде орындау керек.
• Құрылғыны таза сумен шайып, жақсылап кептіруді ұмытпаңыз: қалдықтар кейін пісірген кезде жабысып, қатып қалуы мүмкін.
Тот баспайтын жақтау (тек сыртқы жақтауы бар модельдерде) Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт тұрған қаттылығы жоғары су немесе құрамында фосфор бар тазалағыш заттар дақ түсіруі мүмкін.
Тазалағаннан кейін, бетті жақсылап шайып, кептірген жөн. Бетке су төгілсе, оны тез əрі жақсылап кептіріңіз.
! Кейбір плиталарда тот баспайтын болатқа ұқсас алюминийден жасалған жақтау болады. Алюминийге қолдануға келмейтін ешбір тазалағыш немесе май жоятын өнімдерді пайдаланбаңыз.
Плитаны бөлшектеу
Плитаны бөлшектеу қажет болса: 1. Әр жағында туралау серіппелерін ұстап тұрған бұрандаларды босатыңыз. 2. Әр бұрышында бекіту ілмектерін ұстап тұрған бұрандаларды босатыңыз. 3. Плитаны орнату қуысынан шығарып алыңыз.
! Құрылғыны өз басыңызбен жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғы бұзылса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
19
КZ
КZ
КZ
20
01/2013 - 195110559.00 XEROX FABRIANO
Үлгілердің техникалық сипаттамасы
Шартты белгілер: I = бір индукциялық пісіру аймағы Индукциялық жүйе тағам пісірудің ең жылдам жолы болып табылады. Пісіру аймағы қызатын дағдылы конфоркаларға қарағанда индукциялық жүйе жылуды тікелей түбі ферромагнитті материалдан жасалған таба ішінде түзеді.
Алдыңғы оң жақ
B = күшейткіш: пісіру аймағының қуат деңгейін 3000
Вт-қа дейін арттыруға болады * = тиісті артқы пісіру аймағы үшін күшейткіш қосылған кезде максималды қуат деңгейі шектеледі (Іске қосу жəне пайдалану бөлімін қараңыз).
Плиталар
KIO 642 DD Z KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z KIO 844 DO B S
Пісіру аумағы Қуат (Вт)
Қуат (Вт) Артқы сол жақ I 1400 – 600
I 1400 – B 2000* – 600 алдыңғы сол жақпен*
алдыңғы сол жақпен* Артқы оң жақ I 2200 – B 3000* Алдыңғы сол жақ
I 2200 – B 3000*
I 2200 – B 3000* – 1600 артқы сол жақпен* I 1400 –600 * артқы сол жақпен* Жалпы қуат 7200
7200 I 2200 – B 3000* - 1600
I 1400 –B2000* - 600 артқы сол жақпен*

Thanks for sharing!
ae3b51c7825c99e04aa1d87acca9c767